Tagerror

ETKA 7.5, 7.3, 7.4 error, hardlock uninstall & reinstall

Requirements

 • Install .NET 2.0 and .NET 4.0
 • Disable driver signing enforcement by allow testsigningpolicy, run CMD as admin and type:
  bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
  bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON

  Reboot.

 • Disable driver instalation from Windows Update (it will make faster)

First step

To solve below errors copy library LexHdl5.dll to “C:\Windows\System”
(not System32)

Error Returncode 5 – Error H7!

Error when update Returncode 2 – Error AA!

Second step

The new enhanced graphical functions of ETKA couldn’t be used! (Error 3)

Run CMD as admin and go to ETKA directory RosyVisionControl:

cd /d C:\ETKA\VWAU\RosyVisionControl
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe RoSyVisionCom.dll /unregister
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe RoSyVisionCom.dll /codebase
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe RoSyVisionCom.dll /unregister
%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe RoSyVisionCom.dll /codebase

Hardlock Reinstall

 

Error 7 : Hardlock wurde nicht gefunden.

If you have any problem with devices  Safenet or something you should remove hardlock an install it again.

To reinstall hardlock you have to remove it. It is pretty hard to do that. You can check all services and drivers installed in your system with program called: Hardlock Diagnostic Tool  : diagnostix.zip (to delete service run sc in CMD). Download page: http://www3.safenet-inc.com/support/hardlock/downloads.aspx

Hardlock Uninstall

But there is a command line tool: Sentinel HASP Run-time Command-line Installation  – Sentinel_LDK_Run-time_cmd_line.zip that will allow remove all. Go to download page: http://www3.safenet-inc.com/support/hardlock/index.aspx

Unzip. Set compatibility mode Windows 7 and run as admin for file: haspdinst.exe.
Create shortcut to haspdinst.exe with switches:
haspdinst.exe -fr -kp -fss

It will remove Hardlock services and servers hasp. Reboot pc.

Then you can install hardlock properly.

Proper installation of HardLock
 1. Run 0000750A.reg from multikey.
 2. Run CMD as admin and go to multikey dir (check what is you system need x86 or x64) and install device:
  cd /d D:\MULTIKEY64
  devcon remove root\multikey
  devcon install multikey.inf root\multikey
 3. Allow to install unsigned driver. Wait for device installation in device manager at System deivces:
  Virtual USB multikey
  root\multikeySeriously you should wait to automatic installation. It can take a long  time of you didnt disable windows update drivers installation.
 4. Install hardlock.exe and wait for automatic installation of 2 devices at universal serial bus:
  SafeNet Inc. Hardlock Key
  USB\Hardlock
  SafeNet Inc. USB Key

  USB\VID_0529&PID_0001&Rev_0321
 5. Done.

Remove updates
There is a script that will remove any existing u[pdates tha iwll aloow to run older versions:

SET partition=C
IF EXIST "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\." (
rd "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\AU\Update\" /S /Q
rd "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SE\Update\" /S /Q
rd "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SK\Update\" /S /Q
rd "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\VW\Update\" /S /Q
rd "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\AU\Upload\" /S /Q
rd "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SE\Upload\" /S /Q
rd "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SK\Upload\" /S /Q
rd "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\VW\Upload\" /S /Q
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\AU\Update\"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SE\Update\"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SK\Update\"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\VW\Update\"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\AU\Upload\"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SE\Upload\"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SK\Upload\"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\VW\Upload\"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\AU\Update\Temp"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SE\Update\Temp"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SK\Update\Temp"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\VW\Update\Temp"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\AU\Upload\Temp"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SE\Upload\Temp"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\SK\Upload\Temp"
md "%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\VW\Upload\Temp"
pause
) else (
echo Cannot find '%partition%:\ETKA\VWAU\DATA\'
pause
)

kody odpowiedzi statusów http 1.1

kody błędów odpowiedzi statusów http 1.1

Status Code Definitions HTTP/1.1 – HTTP Request and Response Header – dotyczą one:

Client Error 4xx

Klasa statusów 4xx jest przeznaczona do przypadków w których klient powoduje błąd. Z wyjątkiem sytuacji gdy odpowiada na zapytanie HEAD, serwer powinien zawierać stosowną jednostkę wyjaśniająca zaistniałą sytuację (błąd), i czy jest to stan tymczasowy lub stały. Te kody odpowiedzi mają zastosowanie do każdej metody zapytania. User Agent (przeglądarka) powinien wyświetlić dowolną jednostkę użytkownikowi.

Jeśli klient przesyła dane, a serwer realizuje zapytanie przy użyciu protokołu TCP powinien być ostrożny, aby zapewnić iż klient otrzyma pakiet(y) zawierające odpowiedzi, zanim serwer zamknie połączenie wejściowe. Jeśli klient nadal wysyła dane po zamknięciu, serwer TCP wysyła pakiet resetujący do klienta, który może skasować klienta nieuznanego bufora wejścia przed ich odczytaniem i zinterpretowaniem przez aplikację HTTP.

 • 400 Bad Request ( Błędne żądanie )
 • 401 Unauthorized ( Brak autoryzacji )
 • 402 Payment Required ( Wymagana opłata )
 • 403 Forbidden ( Dostęp zabroniony )
 • 404 Not Found ( Nie znaleziono )
 • 405 Method Not Allowed ( Metoda nie dozwolona )
 • 406 Not Acceptable ( Brak akceptacji )
 • 407 Proxy Authentication Required ( Wymagana autoryzacja proxy )
 • 408 Request Time-out ( Zapytanie przekroczyło czas oczekiwania )
 • 409 Conflict ( Konflikt )
 • 410 Gone ( Zniknął )
 • 411 Length Required ( Wymagana długość )
 • 412 Precondition Failed ( Nie spełniono warunku wstępnego )
 • 413 Request Entity Too Large ( Zbyt duże żądanie )
 • 414 Request-URI Too Large ( Adres URI zapytania jest zbyt długi )
 • 415 Unsupported Media Type ( Niewspierany typ medium )
 • 416 Requested range not satisfiable ( Żądany zakres nie obsługiwany )
 • 417 Expectation Failed ( Niepowodzenie oczekiwania )
 • 666 Welcome in Home ( Witamy w domu )
 • 616 Go to Home ( Idź do domu )

Server Error 5xx

Kody odpowiedzi rozpoczynające się od cyfry “5” wskazują przypadki w których serwer jest świadomy iż popełnił błąd lub jest niezdolny do wykonania zapytania. Z wyjątkiem sytuacji, gdy odpowiadając na wniosek HEAD, serwer powinien zawierać informacje wyjaśniające zaistniały błąd, i czy stan tego jest tymczasowy lub stały. User agent (przeglądarka) powinien wyświetlić stosowną jednostkę. Te kody odpowiedzi mają zastosowanie do każdej metody zapytania.

 • 500 Internal Server Error ( Wewnętrzny błąd serwera )
 • 501 Not Implemented ( Niezaimplementowane )
 • 502 Bad Gateway ( Błąd bramy )
 • 503 Service Unavailable ( Usługa niedostępna )
 • 504 Gateway Time-out ( Przekroczony czas oczekiwania bramy )
 • 505 HTTP Version not supported ( Brak wsparcia dla tej wersji HTTP )
 • 509 Bandwidth Limit Exceeded ( Przekroczono limit transferu )

Z czego 509 nie znajduje się w specyfikacji lecz jest używany przez serwery do wyświetlenia błędu z informacją o wyczerpaniu przyznanego transferu, choć nie jest to regułą.

Dokumentacja specyfikacji: Definicje kodów statusu HTTP/1.1